قراردادهای ساختمانی

تاریخ انتشار : 2017/01/11

روشهای عقد قرارداد کار ساختمانی

· 1-روش پیمانکار عمومی

· 2-روش قراردادهای جداگانه

· 3-روش امانی

· 4-روش طراحی-ساخت

· 5-روش مدیریت حرفه ای ساخت

1-روش پیمانکاری عمومی عبارت است از بستن قرارداد پیمان بین مالک ویک پیمانکار عمومی.«نماینده»مالک،معمولا،بنگاهی است که مسئول تنظیم مدارک قرارداد است،در پروژه های ساختمان سازی،این نماینده معمولا یک بنگاه طراحی معماری است.

2-روش قراردادهای جداگانه ترتیبی است که با آن کارفرما قراردادها را مستقیما به پیمانکاران تخصصی برای قسمتهای مختلف کار واگذار میکند.این کار در اساس همان روش قرارداد عمومی است،بدون اینکه پیمانکار عمومی وجود داشته باشد و این به معنی آن است که کارفرما مسئولیت مدیریت پروژه را به عهده میگیرد و مسئولیتهای مدیریتی را که معمولا پیمانکار عمومی به عهده داشته است،میپذیرد.

3-روش امانی ساز و کاری است که در آن هیچ قراردادی منعقد نمیشود و تنها کارگران یا استخدام شدگان خود کارفرما مسئول اجرای کار ساختمانی هستند.کارفرما باید مواد و مصالح لازم،ماشین آلات،و مدیریت را تامین کند.کارفرما نقش مدیر را هم دارد.در بیشتر پروژه هایی که این روش را در آنها بکار میگیرند،طراح نقش جزئی دارد؛زیرا،کار طراحی اغلب به صورت«درونسازمانی»انجام میشود.

برخی از مشتریان