فن آوری سبز

تاریخ انتشار : 2017/01/11

« فن آوري سبز » شامل مجموعه روش ها و مواد روز به روز در حال افزايشي است که از روش هاي توليد انرژي تا توليد مواد شوينده غير سمي را دربرمي گيرد.

تغييرات و نوآوري هايي که اين رشته مي تواند در زندگي روزمره داشته باشد را در حد انفجار « فن آوري اطلاعات » در بيست سال گذشته پيش بيني کرده اند. پيش بيني اينکه فن آوري سبز در نهايت چه چيزهايي را در برمي گيرد در اين مراحل ابتدايي غير ممکن است.

اهدافي که پيشرفتهاي اين رشته به سرعت در حال گسترش را نشان مي دهند به شرح زير مي باشد:

ماندگاري:
متناسب بودن با نيازهاي جامعه به صورتي که بتواند در آينده بدون آسيب رساندن به منابع طبيعي انرژي و يا تمام کردن آنها کاربرد داشته باشد. به طور خلاصه، در نظر گرفتن نيازهاي حال بدون اينکه توانايي نسل هاي آينده در برآوردن نيازهايشان به خطر بيافتد. زايکوسيل از طريق واکنش شيميايي با سطح لايه هاي زيرين باعث ايجاد آبگريزي در سطح مولکولي مي شود. زايکوسيل با داشتن مولکول هايي با اندازه نانويي (6-3 نانومتر) به داخل منافذ لايه هاي زيرين نفوذ مي کند. بنابراين محافظتي طولاني مدت براي مدتي بيش از بيست سال ايجاد مي کند. فن آوري هايي که امروزه بکار مي روند بعلت عوامل جوي طبيعي عمر مفيد کوتاهي (5-3 سال) دارند.

برخی از مشتریان